ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ດາວໂຫຼດທັງໝົດ
ດາວໂຫຼດປີ
ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 234,145 278
2 Phetsarathwebfonts.zip 29,074 56
3 Lao TTS Setup.rar 706 18
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 119 3
5 smartlink.ipa 108 2
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 14,610 21
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 321 10
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 381 15
9 LaoKeyboard.apk 272 6
10 LaoKey.msi 210 5
11 Lao Conversion 2.0.rar 227 6
12 Lao Dictionary 2.0.rar 246 6
13 Lao Keyboard 1.2.rar 228 9
14 Standardization.rar 98 3
15 Lao OCR v2.0.rar 151 5
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 196 3
17 SeaMonkey.rar 58 2
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 252 7