ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ດາວໂຫຼດທັງໝົດ
ດາວໂຫຼດປີ
ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 126 126
2 Phetsarathwebfonts.zip 31 31
3 Lao TTS Setup.rar 11 11
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 7 7
5 smartlink.ipa 9 9
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 12 12
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 17 17
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 16 16
9 LaoKeyboard.apk 5 5
10 LaoKey.msi 8 8
11 Lao Conversion 2.0.rar 8 8
12 Lao Dictionary 2.0.rar 6 6
13 Lao Keyboard 1.2.rar 8 8
14 Standardization.rar 9 9
15 Lao OCR v2.0.rar 7 7
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 8 8
17 SeaMonkey.rar 6 6
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 8 8