ເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ

ເອກະສານ
ປະເພດ
ເຜີຍແຜ່
ດາວໂຫຼດ (ຄັ້ງ)
ດາວໂຫຼດ
ການຕິດຕັງຟອນເພັດຊະລາດ ແລະ ແປ້ນພິມພາສາລາວໃນ Smartphone & Tablet
ຊື່ຟາຍ: user-guide-for-computer&mobile.pdf
ຂະໜາດ: 3.31 MB
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
16/03/2015
2482
ມາດຕະຖານແປ້ນພິມພາສາລາວ ສຳລັບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື
ຊື່ຟາຍ: keyboard-layout.pdf
ຂະໜາດ: 1.26 MB
ມາດຕະຖານ
16/03/2015
2468
ຮ່າງຫຼັກການ ມາດຕະຖານການພິມ ພາສາລາວ
ຊື່ຟາຍ: font-type.pdf
ຂະໜາດ: 994 KB
ມາດຕະຖານ
16/03/2015
2346
ມາດຕະຖານຕົວອັກສອນລາວເພັດຊະລາດ
ຊື່ຟາຍ: font-shape&position.pdf
ຂະໜາດ: 645 KB
ມາດຕະຖານ
16/03/2015
2610
ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ຟອນ ແລະ ແປ້ນພິມ ສຳລັບມືຖື Android (Samsung Galaxy)
ຊື່ຟາຍ: Install font and keyboard.docx
ຂະໜາດ: 13.5 KB
ຄູ່ມື
09/06/2014
3211
ວິທີດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ຟອນເພັດຊະລາດ Windows7
ຊື່ຟາຍ: introduce.docx
ຂະໜາດ: 702 KB
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
11/07/2013
3296
ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເວບບຣາວເຊີ ພາສາລາວ ຊີມັງຄີ
ຊື່ຟາຍ: user manual_Web browswe SeaMonkey_Lao.pdf
ຂະໜາດ: 999 KB
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
19/06/2012
3961
ການນຳໃຊ້ຟອນເພັດຊະລາດ ກັບໂປຮແກຣມ LaoScript
ຊື່ຟາຍ: phetsarath font and Lao script.pdf
ຂະໜາດ: 217 KB
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
18/06/2012
4474
ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມປ່ຽນຟອນທີ່ເປັນ Add-Ins ຂອງໂປຼແກຼມ Lao Standardization ທີ່ມີຢູ່ໃນ Microsoft Office 2007
ຊື່ຟາຍ: Lao Standardization.pdf
ຂະໜາດ: 779 KB
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
18/06/2012
3507
ການປ່ຽນຟອນແບບໃນໂປຣແກຣມຕິດຕັ້ງ
ຊື່ຟາຍ: Lao encoding converter_manual.pdf
ຂະໜາດ: 1.36 MB
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
18/06/2012
3689
ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງແປ້ນພິມ ແລະ ຟອນພາສາລາວລົງໃນລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ Windows XP
ຊື່ຟາຍ: Keyboard_Installation_2008.pdf
ຂະໜາດ: 415 KB
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
18/06/2012
4396
ການປ່ຽນຟອນແບບອອນໄລ
ຊື່ຟາຍ: convert font by online.pdf
ຂະໜາດ: 285 KB
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
18/06/2012
4651
ແຈ້ງການນຳໃຊ້ຟອນເພັດຊະລາດ
ຊື່ຟາຍ: annouce phetsarath.pdf
ຂະໜາດ: 619 KB
ແຈ້ງການ
18/06/2012
19335
>>